algemene leveringsvoorwaarden

1.    Algemeen
1.1    Dit zijn de Leveringsvoorwaarden van Faqta met betrekking tot de website. Lees deze leveringsvoorwaarden (‘Leveringsvoorwaarden’) zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst via de Website. 

2.    Definities
2.1    In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Faqta.
Faqta: Faqta, kantoorhoudende te Europalaan 100, 3526 KS te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30236437.
Website: de website en de afspeelomgeving van Faqta.
Wederpartij: iedere partij met wie Faqta (potentieel) een overeenkomst sluit (waaronder afnemers) waarop de Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

3.    Toepasselijkheid
3.1    Op alle aanbiedingen, orders, bestellingen en overeenkomsten tussen Faqta en haar Wederpartijen zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken, deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden, waaronder leveringsvoorwaarden, van de Wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen en orders van, bestellingen bij en overeenkomsten met Faqta. 
3.2    Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat een Wederpartij de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden aanvaardt. Ook elk gebruik van de producten en/of diensten houdt in dat de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden wordt aanvaard. Het gebruik van producten en/of diensten zonder aanvaarding is niet toegestaan.
3.3    Van het in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De meest actuele Leveringsvoorwaarden zijn te allen tijde via de Website van Faqta te vinden.
3.4    Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Faqta bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Faqta ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
3.5    Faqta behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

4.    Totstandkoming overeenkomst
4.1    Overeenkomsten met Faqta komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke bestelling en/of een bestelling via e-mail of via de Website of aanvrage bij Faqta en de aanvaarding door Faqta hiervan. 

5.    Prijzen en betaling
5.1    Verkoop en levering van de producten en diensten geschiedt tegen de op het moment van bestelling dan wel aanvrage geldende prijzen. 
5.2    De in 5.1 bedoelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euros, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
5.3    Betaling dient te geschieden via overboeking binnen veertien (14) dagen na datum van bestelling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Faqta. 
5.4    Indien de Wederpartij met enige betaling in gebreke is, is Faqta gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. 

6.    Levering
6.1    Na ontvangst van de betaling zal Faqta de producten en/of diensten leveren. 
6.2    De door Faqta opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.3    De aflevering van producten vindt plaats door de producten in de macht te stellen van de Wederpartij al dan niet per (digitale) post. 

7.    Eigendomsvoorbehoud
7.1    De eigendom van alle geleverde producten gaat pas over op de Wederpartij, indien de Wederpartij al hetgeen zij op grond van enige overeenkomst aan Faqta verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico d.w.z. alle aansprakelijkheid ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering, zoals beschreven in 6.3, op de Wederpartij over. 

8.    Overmacht
8.1    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Faqta ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Faqta gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Faqta kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.    Reclames
9.1    De Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Wederpartij Faqta daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
9.2    Indien Faqta vast stelt dat de producten en/of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Faqta de keuze de desbetreffende producten en/of te vervangen door nieuwe producten en/of diensten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
9.3    Indien de Wederpartij een product en/of dienst om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft zij als particulier het recht het product en/of de dienst binnen vijf (5) werkdagen na aflevering aan Faqta te retourneren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de Wederpartij komen. 

10.    Uitsluiting garanties
10.1    Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot de producten en/of diensten, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.
10.2    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt de informatie die Wederpartij verkregen heeft van Faqta in het kader van de producten en/of diensten, evenzeer geen garantie in.

11.    Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1    Alle aansprakelijkheid van Faqta voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door Faqta uitgegeven informatie – die de Wederpartij lijdt doordat Faqta tekortschiet in de nakoming van deze Leveringsvoorwaarden en/of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Leveringsvoorwaarden en/of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten. 
11.2    Alle aansprakelijkheid van Faqta voor verlies, beschadiging of vertraging van (een deel van) de producten en/of diensten tijdens c.q.  als gevolg van verzending ervan via een derde is uitgesloten.

11.3    Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van de door Faqta verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan de netto factuurwaarde van de te leveren of geleverde producten en/of diensten. 
11.4    De Wederpartij vrijwaart Faqta dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Leveringsvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die verband houden met en/of voortvloeien uit de met Faqta gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Faqta in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

12.    Voorbehoud van rechten van intellectuele eigendom
12.1    Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten, waaronder gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, geluids- en beeldmateriaal, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Faqta of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2    Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Faqta of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de uitgaven, elektronische publicaties, geluids- en beeldmateriaal en andere materialen (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van [X] of de betreffende rechthebbende. 
12.3    Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal van Faqta te verwijderen of te wijzigen. 
12.4    De Wederpartij stemt ermee in dat hij alle producten en/of diensten alleen voor doeleinden gebruikt die zijn toegestaan op grond van de Leveringsvoorwaarden, een overeenkomst tussen Faqta en Wederpartij of de toepasselijke wet- of regelgeving.

13.    Privacy en geheimhouding
13.1    Faqta gebruikt en verwerkt de persoonlijke gegevens van haar Wederpartij in overeenstemming met haar privacyverklaring. 
13.2    Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

14.    Overige bepalingen
14.1    Indien een of meer bepalingen in deze Leveringsvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Faqta het ongeldige gedeelte van de Leveringsvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Leveringsvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
14.2    Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
14.3    Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.
14.4    De artikelen met betrekking tot aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten en geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van een overeenkomst tussen Faqta en de Wederpartij.
14.5    Het is de Wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen van een overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Faqta. 
14.6    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht.

© Faqta BV